دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدمهدی   سیدین اردبیلی

پست الکترونیکی : m.seyedain@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم وصنایع غذایی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تغذیه

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1369/07/01

سیدمهدی سیدین اردبیلی

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : دانشیار

^